Eepees förvaltning och ledning


Förvaltning och ledning

Eepees förvaltnings- dvs. verksamhetsorgan är fullmäktige, revisorerna, förvaltningsrådet, styrelsen och verkställande direktören. Varje förvaltningsorgan har sina noggrant avgränsade, i lag definierade uppgifter. Uppgifterna redovisas i Eepees stadgar.

Fullmäktige

Eepees fullmäktige har 50 medlemmar. I Eepee utövar fullmäktige i av lag och stadgar föreskrivna ärenden den högsta beslutanderätten, som tillkommer ägarna. Fullmäktige väljs bland Eepees medlemmar, dvs. ägarkunder, vid val som förrättas vart fjärde år. År 2021 var ett valår i Eepee.

Förvaltningsrådet

Eepees förvaltningsråd har 21 ledamöter, av vilka fullmäktige väljer 19. De resterande två ledamöterna är representanter för de anställda i Eepee. Till förvaltningsrådet väljs medlemmar av Eepee med tillräcklig kännedom om förvaltning och affärsekonomi. Vid valet skall man också se till att Eepees verksamhetsområde och medlemskår är möjligast jämlikt representerade i förvaltningsrådet.

Förvaltningsrådets uppgifter indelas i tre huvudområden:

- övervakning av affärsverksamheten
- beslut om betydlig inskränkning eller utvidgning av handelslagets verksamhet och fastställande av dess strategi samt
- val av styrelse och verkställande direktör

Val av personer till förvaltningsorgan

I ett handelslag är en ledamot i ett förvaltningsorgan inte endast en beslutsfattare som tillvaratar ägarnas intressen, utan också en kund som använder sitt företags tjänster. I idealfallet uttrycks detta så, att ledamoten av förvaltningsorgan kontinuerligt idkar samspel med företagsledningen också utanför de formella sammanträdena. Det faktum att ledamöter av förvaltningsorgan ofta deltar mångsidigt i växelverkan med intressegrupper, i regionala utvecklingsprojekt och förmedlar respons och åsikter från ägarkunderna till handelslaget är också ett uttryck för hur mångsidig deras roll är.
Valet av administratörer regleras av lagen, stadgarna, den avtalade proceduren samt av förvaltningsrådets arbetsordning och styrelsens reglemente. En tredjedel av förvaltningsrådets medlemmar står årligen i tur att avgå.

Styrelsen

Styrelsen ansvarar för att Eepees verksamhet är framgångsrik. Som styrelseordförande verkar Eepees verkställande direktör, och majoriteten av styrelsen representerar ägarkunderna.Styrelsens viktigaste uppgifter är:

- besluta om Eepees centrala strategier och målsättningar
- årligen besluta Eepees ekonomiska helhetsmålsättningar och de helhetsplaner som krävs
- ta beslut om investeringar samt
- leda och övervaka affärsverksamheten.

Alla ledamöter i Eepees förvaltningsorgan skall efterleva lagar och stadgar då de utövar den beslutanderätt som de har anförtrotts.

Revision

Revisorerna granskar enligt lag företagets bokslut, bokföring och förvaltning. Då de genomför granskningen skall de följa god revisionssed och handelslagets stadgar, enligt vilka till handelslagets revisorer skall väljas en av SOK tillsatt godkänd revisor samt en eller flera andra
godkända revisorer. Revisorn skall vara en person eller ett godkänt revisionssamfund.