Supporter

Supporter-stöd

Handelslaget Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Eepee, stöder från och med 2023 motion bland barn och unga i sitt område enligt Supporter-stödmodellen. Föreningar som anordnar motions- och idrottsverksamhet för barn och unga inom vårt verksamhetsområde kan ansöka om att få Supporter-stödet vid en koncentrerad ansökning som ordnas varje år. På denna sida finns mer information om Supporter-stödet och om hur din förening kan ansluta sig till Supportrarna.

Syftet med Supporter-stödmodellen är att stödja motion bland barn och unga i verksamhetsområdet. Genom Supporter-verksamheten kommer handelslaget och föreningen överens om samarbete genom ett separat avtal. För att kunna få stödet ska föreningen finnas inom Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppas område och i dess verksamhet ska cirka 50 unga under 16 år delta regelbundet. Den Bonus som föreningens samtliga Supportrar samlar under ett kalenderår adderas ihop, och utifrån siffran bestäms hur stort Supporter-stöd föreningen får. Handelslaget bestämmer årligen hur stort stödbelopp som används till Supporter-stödet. Eepee firar 120-årsjubileum nästa år och för att fira detta är beloppet som delas ut via Supporter-verksamheten 100 000 euro.

Föreningarna har förbundit sig att använda stödet till sin juniorverksamhet. Stödpengarna används till exempel till utbildning av tränare, hyror för träningshallar och anskaffning av utrustning.

Det fina med Supporter-modellen är att våra ägarkunder får vara med och bestämma vem som ska få stöd. I det här svåra ekonomiska läget är det också roligt att kunna underlätta föreningars och familjers vardag genom att dela ut resurser till motionsaktiviteter för barn och unga.

Ansökan till Supporter-verksamheten 2023

Under 2023 reserverar Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Eepee, 100 000 euro i Supporter-stöd. Ansökan om att få delta i Eepees Supporter-verksamhet under nästa år sker med en ansökningsblankett via länken nedan. Ansökan ska vara framme senast 30.11.2022. De sökande får information om beslutet före utgången av december 2022.

Vid valet beaktar vi de faktorer som föreningarna uppger och även den regionala fördelningen. Vi meddelar alla sökande om beslutet per e-post inom utsatt tid.

Föreningar som ansöker till Supporter-modellen ska uppfylla minst följande kriterier:

• Föreningens hemort ska ligga inom Eepees verksamhetsområde.
• Föreningens verksamhet ska stödja motions- och idrottsverksamhet för unga under 16 år.
• Det erhållna Supporter-stödet ska komma minst 50 barn/unga till godo. I ansökan ska föreningen ge en redogörelse för juniorverksamhetens omfattning, till exempel antalet juniorer och hur mångformig verksamheten är.
• Föreningens verksamhet ska vara fortlöpande och stabil.
• Eepee får synlighet i barn- och ungdomsidrotten till exempel på matchdräkter, rinkreklam och internet. I ansökan ska föreningen ge förslag på synligheten.

 

Här går du till ansökan >>

 

Mer information om föreningsansökan:
Tuula Rajala, kundrelationsdirektör, tfn 010 764 9222, tuula.rajala@sok.fi

Kannustajat

 


 

Stöd genom att bli Supporter

Ägarkunderna kan ansluta sig för att stödja Supporter-föreningarna på S-användarkonto eller på Prisma Hyllykallio på vårt S-Banken-kundtjänstställe. Även om du ansluter dig till Supportrarna senare på året räknas din Bonus för hela året med i stödbeloppet till den förening som du har valt.

Den Bonus som betalas till ägarkunderna själva blir inte mindre även om de ansluter sig till föreningens Supportrar. Det är huvudmedlemmen i ett ägarkundshushåll som kan ansluta sig till Supportrarna. Du kan stödja endast en förening åt gången. Det går att anmäla sig till Supportrarna från 2.1.2023.

Så här stöder du och ansluter dig till Supportrarna:

Endast huvudmedlemmen i ett ägarkundshushåll kan ansluta sig.

Gör så här:
1. Logga in till S-användarkonto på adressen s-anvandarkonto.fi. On du inte ännu har ett S-användarkonto, välj: "Skapa ett S-användarkonto".
2. Anslut ditt S-Förmånskort tiil S-användarkontot (kräver stark autentisering med webbankskoder).
3. Kontrollera och uppdatera vid behov dina kontaktuppgifter.
4. Gå till fliken Ägarkundsrelation / Supporter och välj föreningen vars stöd du vill öka som Supporter.

Supporter-verksamheten minskar inte den Bonus som betalas till dig, utan du får den precis som tidigare. Du kan ändra eller ta bort ditt val när som helst under året. Vilken föreningen som får ditt stöd fastställs utifrån det val som är aktiverat i slutet av året.