Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppas stadgar


Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppas stadgar

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppas stadgar (pdf)

 

1. Firma och hemort

Andelslagets firma är Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa och dess hemort Seinäjoki. I dessa stadgar kallas andelslaget handelslag.

2. Verksamhetsidé

Handelslaget har som syfte att genom att idka affärsverksamhet producera tjänster och förmåner för sina medlemmar och sålunda främja medlemmarnas ekonomiska välstånd. Handelslaget kan också producera tjänster via dottersammanslutningar eller på annat sätt.

3. Bransch

Handelslaget idkar detaljhandel, resebransch- och bespisningsverksamhet samt serviceverksamhet.

Handelslaget kan låta bygga, äga och hyra fastigheter samt äga och idka handel med värdepapper.

4. Handelslaget som en del av S-gruppen

Handelslaget är medlem i Centrallaget för Handelslaget i Finland (nedan SOK).

Med S-gruppen avses SOK och dess medlemshandelslag samt sammanslutningar av vilka dessa för sig eller tillsammans äger minst 50 % eller i vilka de för sig eller tillsammans har avgörande inflytande.

Ett beslut enligt vilket handelslaget avsäger sig medlemskapet i SOK skall fattas vid två på varandra följande fullmäktigesammanträden. Beslutet är giltigt endast om det är enhälligt vid det senare sammanträdet.

Beslut om att ändra denna punkt 4 skall fattas vid två på varandra följande fullmäktigesammanträden. Beslutet är giltigt endast om det är enhälligt vid det senare sammanträdet.

5. Ansöka om och inleda medlemskap

Ansökan om medlemskap ska riktas skriftligt till handelslagets styrelse. Som medlem i handelslaget kan godkännas och medlem vara endast en fysisk person som förbinder sig att iaktta dessa stadgar och betala teckningspriset för en andel. Styrelsen beslutar om proceduren och förutsättningarna för godkännande av ansökningar. Medlemskapet börjar då ansökan har godkänts och minst 20 euro av insatsen har betalts.

För medlem i handelslaget används också uttrycket ägarkund [eller ägare].

6. Andel och insats

Varje medlem i handelslaget har en andel. Andelen har inte något nominellt värde. För andelen betalas till handelslaget som teckningspris etthundra (100) euro. I handelslaget används för teckningspriset begreppet insats.

Av insatsen ska i anknytning till anslutningen betalas minst tjugo (20) euro. den resterande delen ska medlemmen erlägga senast inom två år med köpgottgörelser, betalningssättsförmåner, utdelningar av överskott som löper upp från och med anslutningsdatum och/eller kontant på av styrelsen beslutat sätt.

Insatsen som erläggs för en andel förs i sin helhet till handelslagets fond för placerat fritt eget kapital.

7. Avgång

En medlem har rätt att träda ut ur handelslaget genom att skriftligt meddela handelslaget därom. Medlemskapet upphör så snart handelslaget har mottagit meddelande om utträde.

8. Uteslutning

En medlem kan uteslutas ur handelslaget:
1) om hen har underlåtit att betala insatsen eller att sköta någon annan ur medlemskapet härrörande plikt, eller
2) om hen förorsakar handelslaget olägenhet eller skada.

Styrelsen beslutar om uteslutning. En medlem ska delges grunden för uteslutning minst en månad före styrelsesammanträdet vid vilket uteslutningen ska behandlas. Delgivandet levereras till den i medlemsförteckningen antecknade adressen eller till någon annan adress, om vilken handelslaget har vetskap. En utesluten medlem har rätt att yrka överföring av beslutet till fullmäktigesammanträdet. Yrkandet ska föreläggas handelslaget inom en månad från den dag då den uteslutna medlemmen delgavs information om uteslutningen till den i medlemsförteckningen antecknade adressen eller till någon annan adress om vilken handelslaget har vetskap.

9. Återbetalning av insatsen

Om en medlem skriftligen meddelar handelslaget sin avsikt att träda ut ur handelslaget, är handelslaget skyldigt att förvärva medlemmens andel.

Om medlemmen har uteslutits ur handelslaget i enlighet med lagen om andelslag och dessa stadgar, är handelslaget skyldigt att lösa in medlemmens andel.

Förvärvs- och inlösningspriset är lika med beloppet av den betalda insatsen, och det betalas till medlemmen utan dröjsmål så snart handelslaget har mottagit meddelande om utträde, alternativt efter beslutet om uteslutning.

Förvärvs- och inlösningspriset betalas ur handelslagets fond för placerat fritt eget kapital.

10. En avliden medlems rättsinnehavares rättigheter och återbetalning av insatsen

Om en avliden medlems rättsinnehavare, till vilken rätten till den avlidna medlemmens andel har överförts, inom ett år från medlemmens dödsdatum ansluter sig som medlem i handelslaget, överförs de till den avlidna medlemmens andel anknutna obetalda ekonomiska rättigheterna till rättsinnehavaren som anslutit sig till handelslaget.

Om den avlidna medlemmens rättsinnehavare skriftligen kräver återbetalning av insatsen, är handelslaget skyldigt att förvärva rättsinnehavarens andel.

Om den avlidna medlemmens rättsinnehavare inte inom ett år kräver återbetalning av insatsen som betalts för andelen, har handelslaget rätt att inlösa den avlidna medlemmens andel.

Förvärvs- och inlösningspriset är lika med beloppet av den betalda insatsen, och det betalas till den avlidna medlemmens rättsinnehavare utan dröjsmål så snart handelslaget har mottagit krav om återbetalning av insatsen eller efter beslutet om inlösen.

Förvärvs- och inlösningspriset betalas ur handelslagets fond för placerat fritt eget kapital.

11. Fullmäktige

Handelslagsmedlemmarnas beslutanderätt utövas i alla ärenden som ska behandlas av andelsstämman av fullmäktige i stället för av andelsstämman. Handelslagets medlemmar väljer enligt valordningen fullmäktige inom sig. Till fullmäktige väljs 50 ledamöter. Dessutom väljs suppleanter enligt valordningen.

Fullmäktigeledamöterna och suppleanterna fäljs för en period om fyra år. Fullmäktigeledamöternas mandatperiod börjar och ledamöternas i föregående fullmäktige mandatperiod slutar, då S-valnämnden har kungjort valresultatet.

En styrelseledamot eller ledamot i förvaltningsrådet kan inte verka som fullmäktigeledamot. Om en i fullmäktige invald person tillhör eller väljs in i styrelsen eller förvaltningsrådet, har hen bestående förhinder att verka i fullmäktige, och ersätts i fullmäktige av en suppleant.

Om en fullmäktigeledamot avlider eller meddelar att hen är bestående förhindrad att delta i fullmäktiges sammanträden, ersätts hen av en suppleant.

12. Fullmäktiges sammanträden

Fullmäktige sammanträder på kallelse av förvaltningsrådet två gånger om året på handelslagets hemort eller på någon annan av förvaltningsrådet anvisad plats. Vårsammanträdet ska hållas före utgången av juni och höstsammanträdet före utgången av december.

Vid vårsammanträdet
1) presenteras verkställande direktörens översikt
2) besluts om fastställande av bokslutet och koncernbokslutet
3) besluts om disposition av överskottet som framgår ur bokslutet
4) besluts om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och ledamöterna i förvaltningsrådet samt verkställande direktören
5) väljs en utnämningskommitté att bereda valet av ledamöter till förvaltningsrådet och revisorer samt besluts grunderna för arvodena till fullmäktigeledamöterna och ledamöterna i förvaltningsrådet samt arvodenas storlek.
6) behandlas de andra i kallelsen nämnda frågorna.

Vid höstsammanträdet:
1) framläggs verkställande direktörens översikt över handelslagets verksamhet under det innevarande året,
2) besluts grunderna för arvodena till fullmäktigeledamöterna, förvaltningsrådets ordförande, viceordförande och ledamöter samt revisorerna för följande räkenskapsperiod,
3) väljs de erforderliga ledamöterna till förvaltningsrådet
4) väljs vid behov revisorer och revisorssuppleanter och
5) behandlas de övriga i kallelsen nämnda ärendena.

13. Kallelse till stämma

Kallelse till fullmäktiges sammanträde skickas skriftligt till den av fullmäktigeledamoten uppgivna adressen minst sju dagar före sammanträdets datum, om inte lagen om andelslag förutsätter en ännu längre tid. Kallelsen kan också slås upp i butikerna medlemmarna till påseende och/eller publiceras i en tidning. Ärendena som ska behandlas bör nämnas i kallelsen.

14. Fullmäktigesammanträdenas procedur

Förvaltningsrådets ordförande öppnar sammanträdet.

Fullmäktige väljer mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare samt två rösträknare. Av sammanträdet uppgörs ett protokoll som ska undertecknas av mötets ordförande och protokolljusterarna.

Vid sammanträdet behandlas endast de ärenden som har nämnts i kallelsen och/eller de som enligt lag och stadgar tillkommer sammanträdet.

Varje medlem har en röst vid fullmäktigesammanträdet. Fullmäktigesammanträdets beslut blir den åsikt som fått understöd av mer än hälften av de avgivna rösterna, om inte annat följer av lagen om andelslag eller dessa stadgar. Röstningar genomförs som öppna röstningar, om inte fullmäktigesammanträdet besluter annat.

I valet blir den vald som fått flest röster, eller, om flera personer ska väljas, de som fått flest röster, i den ordningsföljd som röstetalen anger. Om rösterna faller jämnt, avgörs ett val genom lottning, i andra frågor av ordförandens röst.

15. Förvaltningsrådet

Förvaltningsrådet består av 21 ledamöter, av vilka fullmäktige väljer 19 och handelslagets personal 2 ledamöter.

Ledamöterna av förvaltningsrådet väljs för en period om tre kalenderår. Årligen står ungefär en tredjedel av ledamöterna i tur att avgå.

Till förvaltningsrådet ska väljas sådana medlemmar i handelslaget som har tillräcklig kännedom om administration och affärsekonomi och som representerar handelslagets medlemskår så mångsidigt som möjligt. De invalda ska vid tiden för valet vara bosatta inom handelslagets verksamhetsområde. En person kan inte väljas in i förvaltningsrådet, om hen fyller 65 år före mandatperiodens början.

Handelslagets personal enligt lagen om personalrepresentation i företagens förvaltning två medlemmar i förvaltningsrådet och personliga suppleanter till dessa.

16. Förvaltningsrådets sammanträden

Förvaltningsrådet väljer inom sig en ordförande och minst en viceordförande för ett kalenderår i sänder.

Förvaltningsrådet sammanträder enligt ordförandens kallelse minst tre gånger om året. Kallelsen till sammanträde ska skickas ut minst sju dagar före sammanträdet. Förvaltningsrådet är beslutfört när ordföranden eller en vice ordförande och inklusive dem totalt mer än hälften av det totala antalet ledamöter är närvarande vid sammanträdet. Beslutet blir den åsikt som fått majoritetens understöd, eller, om rösterna har fallit jämnt, omfattats av ordföranden. Om rösterna faller jämnt i val av ordförande eller viceordförande, avgörs valet genom lottning.

Av förvaltningsrådets sammanträde uppgörs ett protokoll som ska undertecknas av mötets ordförande och av minst en av förvaltningsrådet därtill utsedd ledamot.

Förvaltningsrådet kan inbjuda styrelseledamöterna och revisorerna eller andra personer att med närvaro- och yttranderätt delta i sammanträdena.

Förvaltningsrådet sammanställer själv sin arbetsordning.

17. Förvaltningsrådets uppgifter

Förvaltningsrådet har som uppgift är att övervaka handelslagets förvaltning, för vilken styrelsen och verkställande direktören ansvarar. Förvaltningsrådet kan ge styrelsen råd i ärenden som har omfattande inverkan eller är principiellt viktiga,
Förvaltningsrådet:
1) 1) väljer verkställande direktören, beslutar om grunderna för hens avlöning, gör VD-avtalet och beslutar om uppsägning av verkställande direktören.
2) väljer till styrelsen 4–6 styrelsemedlemmar för en period om ett kalenderår och fastslår deras arvode
3) besluter inom handelslagets affärsområde om ärenden som anknyter till en väsentlig inskränkning eller utvidgning av verksamheten
4) fastslå handelslagets centrala strategier och ekonomiska målsättningar
5) fastställer styrelsens arbetsordning
6) ger fullmäktiges vårsammanträde utlåtande om bokslutet
7) väljer S-valnämnden
8) väljer handelslagets representanter till SOK:s möten
9) bereder de ärenden som ska behandlas vid fullmäktigesammanträdet, gör upp föredragningslistan och bestämmer tid och plats för fullmäktigesammanträdet.

18. Förvaltningsrådets ordförandes uppgifter

Utöver de uppgifter som definieras i lagen om andelslag, har förvaltningsrådets ordförande i uppgift att:
1) tillsammans med styrelsen bereda ärendena som ska behandlas vid förvaltningsrådets sammanträde
2) delta med yttranderätt i styrelsens sammanträden
6
3) tillsammans med förvaltningsrådets viceordförande och styrelsens viceordförande besluta om verkställande direktörens löne- och andra förmåner enligt de av förvaltningsrådet fastställda avlöningsgrunderna
4) att på förvaltningsrådets vägnar sammankalla fullmäktigesammanträdet enligt lagen om andelslag och dessa stadgar..

19. Styrelsen

I styrelsen ingår som dess ordförande handelslagets verkställande direktör och 4–6 andra, av förvaltningsrådet för ett kalenderår i sänder valda ledamöter. Styrelsemedlemmarna ska ha god kännedom om affärsekonomi och förvaltning, de ska vara medlemmar i handelslaget och vid mandattidens början yngre än 65 år och, om möjligt, bo inom handelslagets verksamhetsområde.

Styrelsen väljer inom sig vice ordförande för ett kalenderår i sänder. Viceordföranden får inte vara anställd vid handelslaget.

Verkställande direktören bereder och sammankallar i egenskap av ordförande styrelsens sammanträden. Styrelsen är beslutför, då över hälften av ledamöterna inklusive dess ordförande eller viceordförande, är tillstädes. Styrelsens beslut blir den åsikt som fått majoritetens understöd, eller, om rösterna har fallit jämnt, omfattats av ordföranden.

I styrelsens sammanträden deltar också förvaltningsrådets ordförande och viceordförande.

Av styrelsens sammanträde uppgörs ett protokoll som ska undertecknas av sammanträdets ordförande och av minst en av styrelsen därtill utsedd ledamot.

20. Styrelsens uppgifter

Styrelsen har som uppgift att genom omsorgsfullt agerande främja andelslagets intressen. Den handhar handelslagets förvaltning och sörjer för att verksamheten är sakenligt ordnad. Styrelsen sköter handelslagets angelägenheter enligt lag, dessa stadgar, fullmäktiges och förvaltningsrådets beslut samt förvaltningsrådets anvisningar. Förvaltningsrådet fastställer styrelsens arbetsordning.

I styrelsens uppgifter ingår:
1) att besluta om proceduren och förutsättningarna för godkännande av ansökningar, principerna för medlemsförmåner och om uteslutning av medlemmar
2) att i enlighet med lagen om andelslag föra en medlemsförteckning över sina medlemmar
3) att svara för att övervakningen av andelslagets bokföring och förmögenhetsförvaltning är vederbörligt ordnad
4) att besluta om handelslagets strategi och ekonomiska målsättningar
5) att ge förvaltningsrådet vid dess sammanträden all den information som är nödvändig för att förvaltningsrådet ska kunna sköta sina uppgifter
6) besluta om beviljande av representationsrättigheter
7) besluta om upptagning och beviljande av lån och ställande av säkerhet
8) besluta om finansierings- och placeringspolicyn
9) besluta om betydande investeringar och realiseringar
10) uppgöra en verksamhetsberättelse, ett bokslut och ett koncernbokslut samt ett förslag om de åtgärder som föranleds av överskottet i den fastställda balansräkningen eller koncernbalansräkningen.

21. Verkställande direktören

Handelslaget har en verkställande direktör, vars uppgift är att sköta handelslagets löpande förvaltning i enlighet med anvisningar och bestämmelser från styrelsen och förvaltningsrådet. Verkställande direktören har som uppgift att genom omsorgsfullt agerande främja handelslagets intressen. Verkställande direktören ansvarar för att handelslagets bokföring är lagenlig och att dess förmögenhetsförvaltning har skötts på ett tillförlitligt sätt.

Då verkställande direktören har förhinder, verkar en av förvaltningsrådet utsedd ställföreträdare som hens ställföreträdare.

22. Representera handelslaget

Verkställande direktören, styrelsens ledamöter och av styrelsen därtill befullmäktigade personer representerar andelslaget två tillsammans.

23. Räkenskapsperiod

Handelslagets räkenskapsperiod är ett kalenderår.

24. Revision

Handelslaget har en eller två revisorer, av vilka den ena ska vara en i revisionslagen avsedd CGR-revisor eller ett CGR-samfund, och vid behov en eller två revisorssuppleanter.

Revisorerna väljs vid fullmäktiges höstsammanträde. Revisorernas mandatperiod fortsätter tillsvidare.

25. Reservfond och övriga fonder

Handelslaget har en reservfond. Handelslaget kan också ha andra fonder.

26. Utdelning av överskott

Fullmäktige beslutar om utdelning av överskott. Fullmäktige kan på förslag av styrelsen besluta om utdelning av överskott:
- som ränta på insatsen
- enligt det som medlemmen under räkenskapsperioden har använt tjänster som handelslaget har tillhandahållit (återbäring av överskott).

Fullmäktige har inte rätt att besluta om utdelning av belopp som överstiger det av styrelsen föreslagna eller godkända beloppet.

27. Betalning av ränta på insatsen och återbäring av överskott

Ränta på insatsen och återbäring av överskott betalas till medlemmens konto i S-Banken eller på något annat av styrelsen fastslaget sätt.

Ränta på insatsen kan betalas till alla ägarkunder som har betalat sin insats till fullo senast räkenskapsperiodens sista dag och vars medlemskap fortgår i något av handelslagen i S-gruppen.

Om en medlems insats inte är till fullo betald, går utdelningen av överskott till betalning av insatsen till den del denna inte är betald.

28. Gåvor givna av handelslaget

Styrelsen kan besluta om donation till ett allmännyttigt eller därmed jämförbart ändamål, om donationens belopp i relation till dess användningsändamål , handelslagets situation och andra omständigheter kan anses vara skäligt.

29. Skiljeförfarande

Tvister som gäller
- följande av dessa stadgar eller lagen om andelslag i handelslagets verksamhet, eller
- beslut fattade av handelslagets organ, eller
- handelslagets verkställande direktörs, en styrelse- eller förvaltningsrådsledamots verksamhet i verkställande direktörs eller styrelse- eller förvaltningsrådsledamots ställning,
avgörs i skiljedomsförfarande enligt lagen om skiljedomsförfarande.

Skiljedomsförfarandet hålls på handelslagets hemort och på finska språket.

Detta stadgande om skiljeförfarande binder handelslaget, dess medlemmar, styrelse och förvaltningsråd, ledamöterna i styrelsen och förvaltningsrådet, verkställande direktören samt revisorerna.

 

VALORDNING FÖR FULLMÄKTIGE

1. Fullmäktigeval

Fullmäktigeval förrättas i handelslaget vart fjärde år, vid en tidpunkt som fastslagits av förvaltningsrådet. Valet är proportionellt.
Förvaltningsrådet fastställer på basis av medlemsförteckningen medlemsområdenas gränser och antalet fullmäktigeledamöter som ska väljas från varje medlemsområde. Medlemsområdena får koder. Dessutom väljer förvaltningsrådet en S-valnämnd, som svarar för valarrangemangen. S-valnämnden beslutar om alla andra till valarrangemangen anknutna ärenden.

2. Rösträtt

Rösträtt i valet har varje personmedlem i andelslaget, som före valåret har fyllt 15 år och upptagits som medlem i handelslaget.

Man kan endast rösta på kandidater från medlemsområdet i vilket man bor. En utanför medlemsområdena bosatt medlem kan rösta på en kandidat från vilket som helst av medlemsområdena.

3. Valbarhet

Valbar, dvs. berättigad att ställa upp som kandidat i valet, är varje medlem som före valåret har betalt insatsen till fullo, som vid valets början är myndig och bor i något av handelslagets medlemsområden.

4. S-valnämnden

S-valnämnden består av en ordförande, en viceordförande och tre andra medlemmar. S-valnämnden är beslutför, då ordföranden, eller vid förhinder viceordföranden, och minst två andra medlemmar är närvarande.
En medlem av S-valnämnden kan inte ställa upp som kandidat i valet eller fungera som ombud för eller undertecknare av en kandidatlista.
Över S-valnämndens sammanträden förs protokoll, som undertecknas av ordförande och minst en medlem.

5. Information om valet

Om valet, rösträtten och arrangemangen som anknyter till valförrättningen informeras på av S-valnämnden beslutat sätt per post eller elektroniskt och/eller genom att publicera en annons i en tidning och/eller en elektronisk kanal.

6. Kandidatlista

Minst tre inom ett medlemsområde bosatta röstberättigade medlemmar kan tillsammans upprätta en kandidatlista. På samma lista kan det finnas minst två och högst två gånger så många kandidater som totalt kan väljas in från medlemsområdet, och de ska vara medlemmar bosatta i samma medlemsområde. En medlem kan förekomma som kandidat på endast en kandidatlista.

På en kandidatlista ska antecknas varje kandidats för- och släktnamn, titel eller yrke, hemkommun och medlemsnummer. Dessutom ska på listan eller på en bilaga till listan finnas kandidatens samtycke till kandidaturen eller listans ombuds försäkran om kandidaternas samtycke. Alla som gjort upp en kandidatlista undertecknar listan. Av undertecknarna är en listans ombud och en hens suppleant. På listan ska antecknas ombudets och suppleantens kontaktuppgifter. En medlem kan förekomma som undertecknare på endast en kandidatlista. En kandidat kan inte underteckna kandidatlistan. S-valnämnden kan också ställa andra krav på kandidatlistans innehåll.

Kandidatlistorna ska tillställas S-valnämnden i skriftlig form före kandidatnomineringen slutar.

7. Hanteringen av kandidatlistor i S-valnämnden

S-valnämnden registrerar mottagningen av kandidatlistor, förser dem med en sifferkod i den ordning de mottogs och granskar dem. S-valnämnden godkänner kandidatlistorna eller ber listans ombud om en korrigerad lista.

Om kandidatlistan är bristfällig eller felaktig, ska kandidatlistans ombud beredas sju dagar efter kandidatnomineringens slut att rätta de fel och/eller brister som S-valnämnden observerade i kandidatlistan. Om kandidatlistan inte rättas inom tidsfristen, underkänner S-valnämnden kandidatlistan. S-valnämnden granskar de rättade kandidatlistorna och underkänner de listor som fortfarande är bristfälliga eller felaktiga.

Till varje godkänd kandidatlista i varje medlemsområde dras en kod fr.o.m. bokstaven A. Varje kandidat på varje kandidatlista får ett löpande nummer i en serie, som börjar med 2; denna tillfaller den första kandidaten på lista A.

8. Röstningsanvisning

Enligt beslut av S-valnämnden genomförs röstningen antingen som poströstning, elektroniskt eller som en kombination av dessa. Valet är hemligt. S-valnämnden ska särskilt se till att medlemmarnas rösträtt och valsekretessen bibehålls.

S-valnämnden beslutar om röstningstiden (10–21 dagar), gör upp anvisningar för röstningen och tar fram röstsedlarna.

Röstningsanvisningen, de godkända kandidatlistorna och röstsedeln med returkuvert eller alternativt det elektroniska röstningsmaterialet skickas före röstningstidens början till de röstberättigade medlemmarna till de adresser som dessa har meddelat till handelslaget. Det tryckta valmaterialet skickas endast till i Finland bosatta medlemmar.

Röstningsanvisningen, kandidatlistorna och röstningstiden kan också publiceras i elektroniska medier.

9. Att rösta

Medlemmen ska på röstsedeln skriva numret på den kandidat som hen röstar på. Inga andra anteckningar får göras på röstsedeln.

Röstsedeln kan tillställas S-valnämnden per post, alternativt kan den läggas i lådor för röstsedlar, som finns på handelslagets av S-valnämnden angivna verksamhetsställen så, att de är S-valnämnden tillhanda före den angivna röstningstidens utgång.

En medlem som före röstningstidens utgång tillförlitligt kan visa att hen inte har fått någon röstsedel eller att röstsedeln har förlorats eller skadats kan få en ny röstsedel av S-valnämnden.

Valet kan ordnas delvis eller helt elektroniskt. Elektroniska röster ska ges med ett elektroniskt redskap under röstningstiden enligt S-valnämndens anvisningar.

10. Rösträkningen

S-valnämnden ska efter röstningstidens utgång se till att rösträkningen genomförs tillförlitligt och utan dröjsmål.

En avgiven röst är ogiltig, om
- flera än en kandidats nummer eller annat ovidkommande har antecknats på röstsedeln
- kandidatens nummer har skrivits så otydligt, att det inte framgår på vilken kandidat man har röstat
- man har använt något annat än röstsedeln man har fått av S-valnämnden
- om man i ett kombinerat elektroniskt val och postval har returnerat röstsedeln i något annat än returkuvertet som har tillställts medlemmen för valförrättningen, eller
- om röstsedeln har anlänt alltför sent.

S-valnämnden beslutar om en röstsedel ska ogiltigförklaras.

Bland de godkända rösterna räknas antalet röster som varje kandidat har fått, samt det totala röstetalet på varje kandidatlista.

Kandidaten som har fått det största antalet röster på en kandidatlista, får som jämförelsetal listans totala röstetal, den som fått det näststörsta antalet röster hälften av det, den som fått det tredje största får tredjedelen osv. Om kandidater på en och samma kandidatlista har fått lika många röster, avgörs dessas inbördes ordningsföljd genom lottning.

Kandidaterna med de största jämförelsetalen i storleksordning antecknas som valda till fullmäktigeledamöter för varje medlemsområde. Kandidaterna med de största jämförelsetalen i storleksordning efter de invalda ledamöterna antecknas söm suppleanter för fullmäktigeledamöterna från respektive medlemsområde. Om flera kandidater har samma jämförelsetal, avgörs dessas inbördes ordningsföljd genom lottning.

11. Offentliggörande av valresultatet

S-valnämnden fastställer valresultatet och meddelar de invalda fullmäktigeledamöterna och suppleanterna om valet så snart som möjligt.

Valresultatet offentliggörs senast inom 14 dagar från röstningstidens slut på det sätt som S-valnämnden har beslutat.