Eepee förbättrade sitt resultat för början av året


11.8.2023

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppas (Eepee) halvårsomsättning (januari–juni) uppgick till 241,0 miljoner euro, vilket är en ökning med 13,1 miljoner euro jämfört med året innan. Rörelseresultatet var 3,4 miljoner euro, vilket är 1,0 miljoner euro mer än året innan. Det förbättrade resultatet i början av året påskyndades i synnerhet av den starka utvecklingen inom markethandeln och normaliseringen av resebransch- och bespisningsverksamheten efter coronarestriktionerna året innan. Eepee fyller 120 år under innevarande år och firar sitt jubileumsår med flera evenemang och förmåner tillsammans med ägarkunderna.  

Eepee-koncernens rörelseresultat under perioden 1–6 2023 var 3,4 miljoner euro, vilket är 1,0 miljoner euro mer än året innan. Balansomslutningen uppgick den 30 juni till 213,1 miljoner euro (209,4 miljoner euro året innan) och soliditetsgraden till 77,5 procent (76,4 procent). 

Markethandeln växte 

Omsättningen inom markethandeln växte under januari–juni med 14,9 miljoner euro till 166,5 miljoner euro (+9,8 procent). Försäljningen inom dagligvaruhandeln ökade med 10,2 procent och inom bruksvaruhandeln med 1 procent. Största delen av omsättningsökningen härrör från prishöjningarna på grund av inflationen. Volymutvecklingen inom dagligvaruhandeln har i sin tur stagnerat till följd av att konsumenternas köpkraft har försvagats. I det förändrade läget överväger konsumenter noggrant sina köp och fokuserar på de förmånligaste produkterna i sortimenten. Även handelns egna märken har blivit mycket populärare. Det var möjligt att förbättra branschens resultat genom att effektivisera verksamheten och hantera svinnet. Antalet kunder per butik har ökat betydligt från året innan. 

Resebransch- och bespisningsverksamhetens språng 

Inom resebransch- och bespisningsverksamheten uppgick omsättningen till 9,2 miljoner euro, dvs. en ökning på 2,2 miljoner euro från året innan. Under början av året ökade hotellförsäljningen med omkring 32 procent och restaurangförsäljningen med omkring 30 procent jämfört med motsvarande period året innan. Antalet resor och i synnerhet arbetsresor har ökat starkt under början av året och nästan uppnått nivån före coronatiden. Avskaffandet av coronarestriktionerna återspeglas på ett märkbart sätt i ökningen av restaurangförsäljningen vid jämförelse med omsättningen år 2022. 

Blygsam minskning inom trafikbutiksverksamheten  

Konkurrensläget i fråga om handeln med flytande bränslen har under början av året skärpts inom trafikbutiksverksamheten. Trafikbutiksverksamhetens omsättning uppgick till 59,6 miljoner euro. Omsättningen minskade med 3,6 miljoner euro (-5,7 procent) jämfört med året innan.  ABC Internhandeln har fortsatt att återhämta sig från coronatiden. Inom handeln med flytande bränslen ökade volymen med 2,8 procent, men omsättningen minskade med cirka 9 procent. Priserna på flytande bränslen på världsmarknaden har minskat klart jämfört med året innan. 

Utmaningar inom bilbranschen 

Omsättningen inom bilbranschen var 5,0 miljoner euro, och minskade med 0,3 miljoner euro jämfört med motsvarande period året innan. Försäljningen av nya bilar minskade med cirka 15 procent och bytesbilar med 4 procent. Bilindustrins längre leveranstider har försvårat handeln med nya bilar. Dessutom återspeglas den högre räntenivån och inflationen som försiktighet bland kunder. Försäljningen av reservdels-, däckhotells-, reparations- och besiktningstjänster ökade med 14 procent.  

Nästan 7 miljoner euro investerades i nätverket 

Under början av året investerade Eepee 6,9 miljoner euro i utvecklingen av sitt nätverk (9,0 miljoner euro året innan). Investeringarna har finansierats med internt tillförda medel och bolaget har inget långfristigt främmande kapital. S-marketarna förnyades i Jurva, Peräseinäjoki och Kristinestad i början av året. Dessutom byggdes ABC-laddningspooler på flera orter i anslutning till Eepees verksamhetsställen. I maj flyttade Eepees kontor från Prisma Hyllykallio till Torikeskus som ligger i Seinäjoki centrum. 

120-åriga Eepee 

I slutet av juni 2023 hade Eepee 91 923 ägarkunder, medan antalet i juni 2022 var 91 250. Det sammanlagda beloppet av Bonus, betalningssättsförmån och överskottsåterbäring som betalats till ägarkunder ökade under årets första hälft med 1,0 miljoner euro till 11,8 miljoner euro.  

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa fyller 120 år under innevarande år. För att fira jubileet har Eepee ordnat olika evenemang, studieresor, sponsring och en kampanj för värvning av medlemmar som stöds med exceptionellt stora förmåner. För dessa har cirka 0,5 miljoner euro använts.  

Eepee hade 1642 anställda med ett aktivt arbetsförhållande i slutet av juni (1570 året innan). Under sommaren sysselsätter Eepee sommarjobbare och i samband med praktiken Bekanta dig med arbetslivet och förtjäna sammanlagt 800 ungdomar.  

 

  Omsättning (mn €)  Förändring från ifjol  Rörelseresultat (mn €)  Förändring från ifjol 
Eepee-koncernen totalt  241,00  13,14  3,37  1,02 
Markethandeln  166,48  14,87  5,12  1,15 
Trafikbutiksverksamhet och bränslehandel  59,56  -3,60  -1,03  -0,57 
Resebransch- och bespisningsverksamhet  9,22  2,16  -0,13  0,91 
Bilhandel  5,03  -0,26  -0,57  -0,21 
Övriga  0,71  -0,03  -0,02  -0,26 

Eepee-koncernens och branschernas omsättning och rörelseresultat 1–6 2023 

 

 

Mer information:  

 

Henrik Karvonen, verkställande direktör, tfn  040 057 2172 

Tuomo Långnabba, ekonomidirektör, tfn 050 311 7694