Preliminära uppgifter om Eepees bokslutet 2023


9.2.2024

Eepee-koncernen
Preliminära uppgifter om bokslutet 2023

Mediemeddelande

120-årsjubileet gav Eepee synlighet – år 2023 var framgångsrikt inom alla delområden

Handelslaget Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppas avsevärda satsningar på 120-årjubileet lyckades över förväntningarna, eftersom den ökade synligheten bidrog till ett utmärkt resultat inom alla delområden. Eepee fick fantastiska 4 099 nya ägarkunder, hushållstäckningen ökade till 80,5 procent och försäljningen utvecklades positivt. Enligt en internationell undersökning om förtroende och anseende är Eepee ett framstående företag inom alla indikatorer. Eepee firade också 2023 genom att betala av sina sista banklån. Samtidigt belönades ägarkunderna med 20,9 miljoner euro och investeringar gjordes för 16,1 miljoner euro.

Eepees momsbelagda försäljning år 2023 uppgick till 606,7 miljoner euro. Försäljningen ökade med 29,6 miljoner euro jämfört med året innan, en ökning skedde inom markethandeln samt resebransch- och bespisningsverksamheten.

Den stora ekonomiska satsningen på 120-årsjubileet gav Eepee en oväntad extra bonus. Tanken var att skapa ett oförglömligt jubileumsår för ägarkunderna och personalen, med många evenemang och en gemensam personalfest, som gjorde att merparten av Eepees verksamhetsställen höll stängt från lördag kväll till söndag morgon. I festivalen för ägarkunder deltog tiotusen personer.

– Genom evenemangen under jubileumsåret blev vi en mer synlig aktör för invånarna i vårt område, och det hade en positiv inverkan på försäljningen, antalet ägarkunder, arbetsgivarbilden och företagets image, säger verkställande direktör Henrik Karvonen.

Under jubileumsåret omarbetade Eepee också sin strategi. Där betonas att nyttan för ägarkunderna ska utökas. På varje verksamhetsställe hölls ett möte under året där man mer detaljerat gick igenom vad strategin innebär i vardagen.

 

Markethandel:

Nätverket av verksamhetsställen stärks genom förnyelser

Försäljningen inom markethandeln uppgick till 412,7 miljoner euro, en ökning med 32 miljoner euro eller 8,4 procent jämfört med året innan. Försäljningsökningen var till största delen en följd av att priserna steg, volymökningen var cirka 1 procent. Försäljningen inom webbhandeln som omfattar hela verksamhetsområdet uppgick till cirka 5 miljoner euro. Försäljningsökningen på 7 procent inom Emotion var också ett mycket bra resultat.

För Eepee är det viktigt att tjänsterna inom dagligvaruhandeln bevaras och utvecklas på alla orter inom verksamhetsområdet. Ett bevis på detta är att Eepee köpte affärsfastigheterna i Lehtimäki och Töysä på hösten. Omfattande renoveringar gjordes på S-market i Jurva, Alavo, Kristinestad och Peräseinäjoki. S-market i Peräseinäjoki fick även ett Posti-serviceställe. Små förnyelser gjordes på S-market i Tanelinranta och Pajuluoma i Seinäjoki samt på S-market i Kuortane. På Prisma inleddes dessutom tjänsten Click & Collect där kunderna smidigt kan hämta bruksvaruinköp i webbutiken i ett avhämtningsfack.

Under 2024 inleds planeringen av en total förnyelse av Prisma som kommer att ske under flera års tid. Eepee har köpt mer mark på köpcenterområdet och tomten kommer att få trafikarrangemang. S-market-butikerna kommer att förnyas i Jouppi i Seinäjoki samt i Alahärmä och Ylihärmä. I Lehtimäki byggs en ny butik. Det finns också planer på att förnya butiksmöblerna på Sale Lappfjärd och Sale Töysä under året.

Eepee har klarat sig bra i kedjornas (S-market, Sale och Emotion) kundnöjdhetsundersökningar. I verksamheten har man satsar på att utveckla en smidig vardag på verksamhetsställena. Som en del av programmet under 120-årsjubileet arrangerade Eepee en närmatstävling där Ilmolaföretaget Ilmajoen Makkaramestarits lågkolhydrat omelettpizza korades till vinnare.

Eepees markethandelsnätverk omfattade 1 Prisma-varuhus, 32 S-market-butiker, 5 Sale-butiker och 1 Emotion-butik vid utgången av 2023.

 

Trafikbutiksverksamhet och bränslehandel:

ABC-laddningsnätverket expanderade kraftigt

Försäljningen inom trafikbutiksverksamheten och bränslehandeln uppgick till 156,1 miljoner euro, en nedgång med 6,5 miljoner euro eller 4 procent jämfört med året innan. Inom bränslehandeln minskade försäljningen i euro med 5,8 procent. Försäljningsvolymen av bränsle ökade med 3 procent, där en bidragande orsak var att det genomsnittliga försäljningspriset sjönk.

ABC-inomhushandeln återgick till nästan normal nivå tack vare att olika sommarevenemang ordnades och turismen fortsatte att återhämta sig. På ABC i Alavo genomfördes en stor renovering där ABC-market revs och inreddes för restaurangbruk. I fastigheten i Alavo ersattes den tidigare uppvärmningslösningen med jordvärme. På parkeringsområdet vid Prisma Hyllykallio byggs en ABC-laddningspool 2024 i och med utvidgningen. ABC Kauhava får en ABC Carwash-biltvätt, och på parkeringsområdet vid Ideapark byggs en ABC-bränsledistributionsstation i början av sommaren. På ABC Kristinestad har en omfattande förnyelse av utomhusområdet inletts, och senare kommer stationen även att renoveras invändigt.

Eepee stärkte sin marknadsandel inom bränslehandeln, och brännoljehandeln fortsatte att utvecklas positivt. ABC-laddningsnätverket expanderade kraftigt under fjolåret, genom att laddstationer för elbilar byggdes i Kauhava, Alavo och Peräseinäjoki samt i Original Sokos Hotel Vaakunas parkeringshus. I samband med renoveringen av ABC Kristinestad genomförs nästa laddstationsförnyelse. Inom Eepees ABC-laddningsnätverk gjordes över 19 000 laddningar. De ständigt varierande väderförhållandena och det utökade utbudet bidrog också till ökad försäljning för ABC Carwash-biltvättarna.

Eepees nätverk inom trafikbutiksverksamheten och bränslehandeln omfattade 11 ABC-trafikbutiker, 2 Sale-butiker, 23 ABC-automatstationer, 15 ABC-laddningspooler och 3 ABC Carwash-biltvättar vid utgången av 2023.

 

Resebransch- och bespisningsverksamhet:

Året var en enda lång fest

Försäljningen inom resebransch- och bespisningsverksamheten uppgick till 22,6 miljoner euro, en ökning med 3 miljoner euro eller 15,5 procent jämfört med året innan. Logiförsäljningen ökade med 17,1 procent och restaurangförsäljningen med 14,5 procent.

Eepees 120-årsjubileum och den evenemangsfyllda sommaren i landskapet var en utmärkt vitamininjektion för resebransch- och bespisningsverksamheten som har återhämtat sig efter coronaåren. Resultatet påverkades även positivt av att allt fler har börjat resa i arbetet igen. Utsikterna är goda nu och vi hoppas att den positiva utvecklingen fortsätter i år.

Vid årsskiftet inleddes en renovering av interiören och fastigheten på Original Sokos Hotel Vaakuna och restaurangerna Talriikki och Karma förnyas, vilket vittnar om att förtroendet för branschen har återställts. Vid Ideapark öppnades den nya restaurangen Babista i januari 2024.

Eepees nätverk inom resebransch- och bespisningsverksamheten omfattade hotellen Original Sokos Hotel Lakeus och Original Sokos Hotel Vaakuna samt 11 restauranger vid utgången av 2023.
Bilhandel:
Autotalos servicepaket en konkurrensfördel
Försäljningen inom bilhandeln uppgick till 13,4 miljoner euro och låg på så gott som samma nivå som året innan. Försäljningen av nya bilar ökade med 42,6 procent, och försäljningen av bytesbilar minskade med 7,5 procent.

Eepee Autotalos fullservicekoncept har visat sig vara en stark konkurrensfördel på den tuffa bilmarknaden. Kunderna uppskattar att kunna köpa bil och reservdelar och få service, besiktning, däckhotell och biltvätt på ett och samma ställe.

Bristen på komponenter till nya bilar lättade något under 2023, vilket bidrog till att försäljningen av nya bilar ökade. Inom handeln med begagnade bilar däremot minskade försäljningen något. När det gäller service, reservdelar och besiktning fortsatte försäljningen att öka lite.

Eepees bilhandel omfattade Eepee Autotalo, Eepee Katsastus och S-Etuhuolto vid utgången av 2023.

 

Ägarkundsrelationer:

Särskilt unga visar intresse för ägarkundsrelationen

Antalet ägarkunder i Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa var 93 081 vid utgången av 2023. Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa fick 4 099 nya ägarkunder och hushållstäckningen för ägarkundsrelationen i vårt område ökade till 80,5 procent. Över hälften (56 %) av de nya ägarkunderna var under 34 år. Eepees bonusförsäljning till ägarkunderna uppgick till över 403 miljoner euro.

Eepee belönade sina ägarkunder med i genomsnitt 225 euro per medlem. Ägarkunderna samlade totalt 17,2 miljoner euro i Bonus och 0,4 miljoner euro i betalningssättsförmån. Till dem betalades dessutom totalt 3,3 miljoner euro i återbäring av överskott. Ägarkunderna i Eepee belönades med totalt 20,9 miljoner euro 2023.

 

Personal:

Festligheternas år för personalen

De många evenemangen under 120-årsjubileumsåret präglade personalens år såväl i det dagliga arbetet som på den stora gemensamma personalfesten. Arbetstillfredsställelsen låg återigen på en mycket bra nivå. Personalen uppmuntras aktivt att utbilda sig och delta i arbetsrotation, som är ett bra sätt att lära sig nya saker i arbetet. Målet är att så många som möjligt ska kunna arbeta även över branschgränserna. Det utvecklar kompetensen och erbjuder deltidsanställda fler arbetstimmar.

År 2023 grundades en personalfond som ger de anställda möjlighet att investera sin resultatpremie i fonden. Den frivilliga personalfonden motiverar personalen att spara långsiktigt. Eepee är den största sysselsättaren inom servicebranschen i landskapet, Eepee har redan över 1 400 anställda. Antalet anställda ökade med 107 personer. I fjol fick närmare 950 unga sommarjobb eller praktikplats. Eepee har ett gott anseende som arbetsgivare och anses vara en ansvarsfull och pålitlig arbetsgivare.

 

Investeringar:

Investeringarna fortsätter på en bra nivå

Satsningarna på att utveckla servicen och nätverket av verksamhetsställen i verksamhetsområdet avspeglades återigen i form av stora investeringar. Under 2023 gjorde Eepee investeringar på totalt 16,1 miljoner euro. År 2022 var motsvarande siffra 17,5 miljoner euro.

Vid utvecklingen av sin verksamhet har Eepee förbundit sig till S-gruppens mål att bli koldioxidnegativ och arbetar systematiskt för att minska koldioxidutsläppen från den egna verksamheten. För att minska utsläppen krävs en effektivisering av energianvändningen och användning av utsläppsfri/förnybar energi. Eepee har redan i många år vidtagit åtgärder för att spara energi och söker aktivt nya sätt att förbättra energiförbrukningen. Vid renoveringarna av verksamhetsställen under 2023 ersatte man butikernas kylanläggningar med miljövänliga och energieffektiva CO2-kylanläggningar, började använda kondensvärme från kylanläggningarna för uppvärmning, förnyade både inom- och utomhusbelysning och satsade på fjärrstyrd fastighetsteknik. Eepee har solpaneler på taket på totalt nio fastigheter, på S-Market i Ilmola, i Östermark och i Närpes driftsattes solpaneler under 2023. Produktionen av solkraft ökade med 28 procent jämfört med året innan. Vid utgången av 2023 hade Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa totalt 8 utsläppsfria verksamhetsställen.

Tack vare de olika energibesparande åtgärderna som vidtogs i Eepees fastigheter under 2023 uppnåddes en besparing på totalt 3,5 procent av den jämförbara energiförbrukningen (kWh/m²) jämfört med året innan. På längre sikt har den jämförbara totala energiförbrukningen (kWh/m²) minskat med totalt 23,8 procent sedan 2015, då hela S-gruppens mål är en minskning av energiförbrukningen med 30 procent senast 2030 jämfört med 2015. Trots förändringar i nätverket och utökade öppettider minskade den totala energiförbrukningen under motsvarande period med 6 065 MWh, vilket motsvarar den totala förbrukningen i cirka 350 eluppvärmda småhus per år.

 

Koncernens resultat:

Resultatet förbättrades och soliditeten var fortsatt god

Eepees omsättning år 2023 uppgick till 500,4 miljoner euro, då den ett år tidigare var 475,7 miljoner euro. Detta innebär en ökning på 24,8 miljoner euro. Resultatet ökade med 3 miljoner euro 2023. Resultatet före skatter uppgick till 11,7 miljoner euro, då det ett år tidigare var 8,7 miljoner euro. Soliditetsgraden var 77,3 procent (77,5 % år 2022).

 

Utsikter för 2024:

Tillväxt genom den dagliga verksamheten

Eepees framgångsrecept i de kommande utmaningarna inom handelsbranschen är den omarbetade strategin. Verkställande direktör Karvonen konstaterar att styrkan i strategin är att den är jordnära. Det är enkelt för alla anställda och representanter för förvaltningen att förbinda sig till Eepees långsiktiga tillväxthistoria.
– Ägarkunderna kommer först, vi tänker på nyttan för dem i all verksamhet. Vi är ett affärsföretag vars prestanda vi finslipar till toppnivå. Tillväxt genereras genom ökad försäljning och nya ägarkunder, säger han.
Hushållstäckningen för Eepee ökade avsevärt under jubileumsåret 2023. Enligt Karvonen lyfte detta också kundrelationen till en ny nivå. Eepees viktigaste uppgift är att hjälpa sina ägarkunder i det mycket kärva ekonomiska läget.

– Det gör vi genom att erbjuda ett förmånligt och högklassigt sortiment, där kunder som koncentrerar sina inköp får avsevärda fördelar.

Under den kommande femårsperioden kommer Eepee att investera över 150 miljoner euro för att utveckla sin verksamhet i området. Tjänsterna förnyas och nätverket av verksamhetsställen kommer att utökas ytterligare. Satsningen på egen energiproduktion har också en synlig roll, år 2025 kommer Eepee att producera mer el än vad handelslaget behöver.

– Vi är i praktiken självförsörjande på el framöver. De lägre elkostnaderna avspeglas även i priserna på våra produkter.

 

Mer information:
Henrik Karvonen, verkställande direktör, tfn 040 057 2172
Tuomo Långnabba, ekonomidirektör, tfn 050 311 7694