Eepeen toimintakatsaus ajalta 1.1.-30.6.2019


6.8.2019

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa -konserni

TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS

Alkaneen vuoden aikana Suomen talouskasvussa on näkynyt heikentymisen merkkejä. Talouskasvua jarruttaa maailmantalouden ja erityisesti euroalueen talouskasvun hidastuminen. Epävarmuus kansainvälisessä taloudessa näkyy varsinkin yritysten investointien vähenemisenä ja sillä on suuri vaikutus Suomen vientiin. Valtiovarainministeriö arvioi talouden kasvavan tänä vuonna 1,6 prosenttia, kun viime vuonna kasvu oli 2,2 prosenttia.

Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien luottamus heikentyi alkuvuoden aikana. Luottamuksen heikentyminen näkyy varovaisuutena yksityisessä kulutuksessa ja varsinkin kestokulutushyödykkeiden, kuten autojen kaupassa. Kotitalouksien säästämisaste on kääntynyt positiiviseksi, mutta on edelleen historiallisen alhaisella tasolla. Työttömyysaste on jatkanut laskuaan ja oli kesäkuussa 0,5 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin.

Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan kaupan alan suhdannenäkymät ovat laskeneet viime vuotiselta tasolta, mutta myynnin määrä kuitenkin kasvoi kesällä ja kasvun ennakoidaan jatkuvan lähikuukausina. Tilastokeskuksen mukaan vähittäiskaupan työpäiväkorjattu tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi 2,3 prosenttia vuoden takaiseen vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja myynnin määrä 2,2 prosenttia. Päivittäistavaroiden liikevaihto kasvoi vastaavana ajanjaksona 2,0 prosenttia ja myynnin määrä 0,1 prosenttia.


EEPEEN MYYNNIN KEHITYS

Eepee-konsernin kokonaismyynti oli 231,3 miljoonaa euroa (= milj. €) ja kasvoi 2,5 milj. € eli 1,1 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Marketkaupan verollinen myynti oli 176,0 milj. €. Myynti kasvoi 4,6 milj. € eli 2,7 % edellisestä vuodesta. Kilpailutilanne toimialueella on jatkanut kiristymistään. Myynnin kasvuun vaikuttivat erityisesti viime vuoden marraskuussa avautunut S-market Tanelinranta sekä huhtikuussa avautunut S-market Pajuluoma, jotka molemmat lunastivat niille asetetut tavoitteet. Muualla verkostossa myynti jatkoi viimevuotisella tasollaan. Eepeen päivittäistavarakaupan myynti kasvoi 2,7 prosenttia ja käyttötavarakauppa puolestaan laski 4,6 prosenttia.

Liikennemyymäläkaupan myynti oli 37,5 milj. €, missä laskua viime vuoteen on 1,7 milj. € eli 4,4 %. Myynnin laskua aiheutti polttonestekaupan kireä kilpailutilanne. Polttonesteiden kokonaisvolyymi laski hieman edellisvuodesta. ABC-sisäkaupan myynti sen sijaan parantui edellisvuodesta ja sitä edesauttoivat ABC Seinäjoella ja Lähi-ABC Kristiinankaupungissa vuonna 2018 tehdyt uudistukset.

Matkailu- ja ravitsemiskaupan myynti oli katsauskaudella 10,5 milj. €, mikä on 0,1 milj. € eli 1,0 % edellisvuotta heikompi. Majoitusmyynti kasvoi selvästi edelliseen vuoteen verrattuna ja siihen vaikutti Original Sokos Hotelli Vaakunan viime vuoden kesällä valmistunut hotelliuudistus. Ravintolamyynti pysyi viime vuotisella tasolla, kun huomioidaan maaliskuussa tapahtunut Hesburger Torikeskuksen siirtyminen Hesburger-ketjun operoitavaksi ja vuoden 2018 keväällä tapahtunut Ässän Kaffilan loppuminen Alahärmässä.

Autokaupan myynti oli 6,0 milj. €, mikä on 0,1 milj. € eli 0,9 % edellistä vuotta heikompi. Myynnin laskuun vaikutti uusien autojen kaupankäynnin hidastuminen. Suomessa rekisteröitiin uusia henkilöautoja alkuvuoden aikana 13,6 % vähemmän kuin edellisenä vuonna, joten Eepeen automyynnin tilanne heijastelee valtakunnallista kehitystä. Vaihtoautojen kauppa on kuluneen vuoden aikana käynyt sen sijaan selvästi edellistä vuotta vilkkaammin.


EEPEEN LIIKEVAIHDON JA TULOKSEN KEHITYS

Eepee-konsernin liikevaihto 1.1.-30.6.2019 oli 190,6 milj. € eli 2,6 milj. € (1,4 %) edellisvuotta enemmän. Liiketoiminnan kiinteät kulut olivat 34,9 milj. € eli noin 18,3 % liikevaihdosta (ed.v. 17,7 %). Kulukasvua syntyi erityisesti henkilöstökuluissa sekä ICT-palvelumaksuissa. Suunnitelman mukaiset poistot kasvoivat noin 0,4 milj. € edellisvuoteen verrattuna ja olivat 5,1 milj. €.

Konsernin liiketulokseksi muodostui 3,5 milj. €, jossa on laskua 1,6 milj. € edellisvuoteen verrattuna. Konsernin operatiivinen tulos oli 4,7 milj. € eli 1,0 milj. € edellistä vuotta vähemmän. Nettorahoitustuotot ajanjaksolla olivat 1,3 milj. € ja ne kasvoivat edellisvuodesta 0,6 milj. €. Rahoitustuottojen kasvuun on vaikuttanut SOK:n osuuskaupoille maksaman osuusmaksun koron kasvu.

Ylijäämä ennen veroja oli 4,8 milj. € mikä on 1,0 milj. € edellisvuotta vähemmän. Nettotulos katsauskaudelle kohdistettujen 1,0 milj. € verojen jälkeen oli 3,8 milj. €.

Edellisten 12 kuukauden toteutuneiden lukujen perusteella keskimääräiselle sijoitetulle pääomalle laskettu sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli 9,2 prosenttia, kun se vuosi sitten oli 7,9 prosenttia. Konsernin omavaraisuusaste nousi kesäkuun taseen mukaan 74,6 prosenttiin viime vuoden 72,6 prosentista.

Oheisessa taulukossa on esitetty toimialojen liikevaihdon ja liiketuloksen kehitys 1-6 2019 edellisvuoteen verrattuna. Toimialojen liiketulokset on laskettu Eepee-konsernin sisäisillä palveluveloituksilla sekä tytäryhtiön Eepee-Kiinteistöt Oy:n veloittamilla liiketilojen hoito- ja pääomavuokrilla. Lakisääteiset henkilösivukulut on kohdistettu toimialoille kiinteällä prosentilla.

 

Liikevaihto milj. €

Osuus % Eepeenliikevaihdosta

Muutos edv %

Liiketulos milj. €

Muutos edv. milj. €

Marketkauppa

145,5

76,7

3,0

3,7

-1,5

Liikennemyymäläkauppa

30,2

16,0

-4,3

-0,5

0,0

Matkailu- ja ravitsemiskauppa

8,9

4,7

-0,4

0,2

0,0

Autokauppa

5,0

2,6

-0,1

-0,2

-0,1

EEPEEN ASIAKASOMISTAJAT

Eepeen bonusmyynti asiakasomistajille oli katsauskaudella 155,4 milj. €, mikä on edellisvuotta 1,3 milj. € vähemmän. Eepeen asiakasomistajille maksettu Bonus ja maksutapaetu olivat yhteensä 6,7 milj. €. Bonusmyynnin osuus oli 68% kokonaismyynnistä. Eepeen jäsenmäärä oli kesäkuun lopussa 91 959, jossa lisäystä vuoden 2018 vastaavasta ajankohdasta on 1 389 jäsentä. Asiakasomistajatalouksien määrä oli 74 % Eepeen toimialueen kaikista talouksista.

Osuusmaksujen kertymä oli katsauskauden lopussa 9,1 milj. €, missä oli lisäystä edellisvuodesta 0,3 milj. €. Eepee maksoi vuoden 2018 tuloksestaan kesäkuussa asiakasomistajilleen osuuspääomalle korkoa 5 % eli 0,4 milj. €. Lisäksi Eepee maksoi ylijäämänpalautusta asiakasomistajilleen 0,75 prosenttia heidän viime vuoden bonusostoistaan. Ylijäämänpalautus ja osuusmaksun korko olivat yhteensä lähes 2,6 milj. €, kun ne viime vuonna olivat 1,8 milj. €.

 

EEPEEN HENKILÖSTÖ

Eepee-konsernissa oli katsauskauden päättyessä työsuhteessa 1390 henkilöä, joka on 22 henkilöä enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Henkilöstömäärän lisääntymiseen ovat vaikuttaneet etenkin uudet S-marketit Tanelinrannassa ja Pajuluomassa. Kokonaismäärästä vakituisessa työsuhteessa oli 64 prosenttia eli 891 henkilöä. Vakinaisista työsuhteista kokoaikaisia oli 33 prosenttia.

Henkilöstömäärä jakaantui toimialoittain seuraavasti (suluissa muutos 30.6.2018 tilanteesta):

  • Marketkauppa 843 (+51)
  • Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa 266 (-17)
  • Matkailu- ja ravitsemiskauppa 227 (-18)
  • Auto- ja autotarvikekauppa 23 (+1)
  • Muu henkilöstö 31 (+5)

Kuluvana kesäkautena Eepee työllistää noin 570 kesätyöntekijää ja noin 330 kesäharjoittelijaa.


INVESTOINNIT

Eepee-konsernin investoinnit käyttöomaisuuteen olivat ajanjaksolla 7,4 milj. €, kun ne edellisenä vuonna olivat 10,2 milj. €. Suurimmat investoinnit olivat Seinäjoen Pajuluoman uusi S-market sekä Rosso / Fafa ’s -uudistus. Lisäksi Hyllykallion Prismassa tehtiin uudistuksia, joiden myötä S-Pankille valmistuivat uudet toimitilat ja Emotion muutti keskustasta Prismaan.


KONSERNIRAKENNE

Eepee-konsernin tuloslaskelmaan ja taseeseen on tilinpäätöksessä yhdistelty emo-osuuskunta Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan lisäksi tytäryhtiö Eepee-Kiinteistöt Oy, josta Eepeen omistusosuus on 100 prosenttia. Konserniyhtiön tilikausi on kalenterivuosi samoin kuin emo-osuuskunnallakin.


HALLITUKSEN ARVIO ALKUVUODEN KEHITYKSESTÄ JA NÄKYMISTÄ LOPPUVUODELLE

Kilpailutilanteen kiristyminen näkyi alkuvuoden aikana kaikilla Eepeen toimialoilla. Myynnin kasvua toivat erityisesti marketkaupan uudet S-marketit Seinäjoen Tanelinrannassa ja Pajuluomalla. Polttonestekaupan myynnin heikossa kehityksessä näkyi kilpailun kireys. Autokaupassa uusien autojen kaupankäynnin heikkous kuvastaa valtakunnallista autokaupan tilannetta.

Konsernin tulostason laskuun alkuvuonna vaikuttivat odotetusti toimipaikkaverkoston kasvu ja kehittäminen. Koko vuoden tuloksen arvioidaan hieman laskevan viime vuodesta. Eepeen taloudellinen asema ja rahoitusasema jatkuvat kuitenkin hyvällä tasolla.

Alkuvuoden aikana toteutetut verkostouudistukset parantavat Eepeen palvelutarjontaa ja ostamisen helppoutta. Uudistukset jatkuvat loppuvuoden aikana mm. Prismassa ja Kauhavalla. Prismaan tehdään syksyllä konseptiuudistus. Kauhavalle tulee puolestaan loppuvuoden aikana kaksi uudistunutta S-markettia, kun Kortesjärven S-market siirtyy syksyn aikana uusiin tiloihin ja S-market / Lähi-ABC Kauhava valmistuu marraskuussa.


Lisätietoja: Toimitusjohtaja Kimmo Simberg puh. 0500 369 717 ja talousjohtaja Tuomo Långnabba puh. 050 311 7694.

Liitteet: