Kandidater

För kandidater

Ställ upp som kandidat och samla understöd!

Berättigad att ställa upp som kandidat i valet är varje medlem som senast 31.12.2020 har betalt insatsen till fullo, som vid valets början är myndig och bor i något av handelslagets medlemsområden.

Du behöver inte vara politiker eller på annat sätt ha inflytande i samhället för att ställa upp som kandidat i fullmäktigevalet i ditt handelslag.

 


Blanketter och anvisningar för utskrift:

Anvisning för uppgörandeKandidatlist | Stadgar och valordning för fullmäktige | Fotografiappen användarguide | Kandidatnomineringstjänst | Eepees fullmaktigevalsregister


 

Anvisning för uppgörande av kandidatlistor för 2021 års fullmäktigeval i Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppas fullmäktigeval ordnas vart fjärde år Valet är proportionellt. Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppas stadgar och valordning för fullmäktige finns på webbplatsen >> och i tryckt utförande på verksamhetsställena.

 

1.  RÄTT ATT UPPGÖRA KANDIDATLISTA

Enligt valordningen kan minst tre (3) inom handelslagets medlemsområde bosatta röstberättigade medlemmar i Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa göra upp en kandidatlista. De som gör upp listan kan inte själva vara kandidater i valet. På samma lista kan det finnas minst två och högst två gånger så många kandidater som totalt kan väljas in från medlemsområdet, och de ska vara medlemmar bosatta i samma medlemsområde. En medlem kan förekomma som kandidat på endast en kandidatlista. Antalet kandidatlistor som kan ställas upp inom ett medlemsområde begränsas inte i något som helst avseende av valordningen.

Rösträtt i valet har varje personmedlem i andelslaget, som före valåret har fyllt 15 år och upptagits som medlem i handelslaget. Man kan endast rösta på kandidater från medlemsområdet i vilket man bor.

En utanför medlemsområdena bosatt medlem kan rösta på en kandidat från vilket som helst av medlemsområdena.

2.  MEDLEMSOMRÅDENA OCH ANTALET LEDAMÖTER SOM VÄLJS IN

I valet väljs enligt Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppas stadgar 50 fullmäktigeledamöter. Medlemsområdena i Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppas fullmäktigeval 2021 och fördelningen av platser i fullmäktige är följande:

  • Medlemsområde 1: Kauhava, Lappo, Vörå (Pettersbacka), Alajärvi, Alavo, Kuortane, Soini, Vindala och Etseri, 16 platser i fullmäktige
  • Medlemsområde 2: Ilmola och Seinäjoki, 20 platser i fullmäktige
  • Medlemsområde 3: Storå, Bötom, Kauhajoki, Kurikka, Östermark, Närpes, Kristinestad och Kaskö, 14 platser i fullmäktige

3.  STÄLLA UPP SOM KANDIDAT

Berättigad att ställa upp som kandidat i valet är varje medlem som senast 31.12.2020 har betalt insatsen till fullo, som vid valets början är myndig och bor i något av handelslagets medlemsområden. Valet förrättas som ett proportionellt val. Man blir säkrare invald från listor med fler kandidater.

4. KANDIDATNOMINERINGSTJÄNSTEN

Alla kandidatlistor registreras i den elektroniska kandidatnomineringstjänsten, som finns på webbplatsen https://vaalit.edita.fi/eepee-ehdokasasettelu. Kandidatnomineringstjänsten är öppen 7–22.1.2021. Före kandidatnomineringsperiodens slut ska ombudet, ombudssuppleanten och undertecknaren godkänna den färdiga listan.

Anvisning om hur kandidatnomineringstjänsten avvänds

En tryckt anvisning om kandidatnomineringstjänsten finns i Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppas butiker (Prisma, S-market, Sale) samt på S-Bankens och Eepees Ägarkundstjänst (Prisma Hyllykallio) fr.o.m. 1.12.2020. Anvisningen finns här >>

5. OMBUD FÖR KANDIDATLISTAN

Av dem som undertecknar kandidatlistan skall en anges som ombud för kandidatlistan, en som ombudssuppleant. Ombudet har som uppgift att utom sammanställa kandidatlistan också genomföra de korrigeringsåtgärder som S-valnämnden eventuellt anser nödvändiga (valordningen 7 §).

6. INGIVANDE AV LISTAN TILL S-VALNÄMNDEN

Den elektroniska kandidatlistan ska vara färdig i kandidatnomineringstjänsten senast fredag 22.1.2021.
Om det av någon orsak inte går att identifiera sig elektroniskt på kandidatnomineringstjänsten, kan ombudet också leverera en utskriven lista. Kandidatlistan med anvisning för inlämnande kan skrivas ut på här >>

7. KORRIGERING AV KANDIDATLISTOR

Kandidatlistorna som inom utsatt tid lämnats in till S-valnämnden granskas då de anlänt till valnämnden. Vid behov riktar S-valnämnden omedelbart en uppmaning om korrigering till ombuden. Ombudet skall genomföra korrigeringen i den utsträckning som anmärkningen förutsatte senast inom sju dagar från det den sänts eller givits. Om den justerade kandidatlistan inte har givits in i tid, finns det ingen möjlighet till korrigering.

8. FOTOGRAFI AV KANDIDATEN

Kandidaterna kan själva ladda upp sitt fotografi till uppgifterna om profilen i den elektroniska fotografiappen senast 27.1.2021 kl 23:59. Användarguiden för den elektroniska fotografiappen finns här >>. Alternativt kan kandidaterna 21–22.1.2021 kl. 10–13 och 14–17 delta i en fotografering som ordnas på Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppas kontor, Prisma Hyllykallio, övre våningen, och där fotografierna centraliserat förs till respektive kandidats profil; alternativt kan kandidaterna skicka sitt fotografi per e-post till adress eepee.vaalit@sok.fi. Bildstorleken ska vara minst 1 Mb, och fotografiet får inte vara mer än ett år gammalt.

 

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppas fullmäktigevalsregister >>

 

Ekonomidirektör Tuomo Långnabba tfn 010 764 6207, e-post tuomo.langnabba@sok.fi
Kundrelationschef Tuula Rajala tfn 010 764 9222, e-post tuula.rajala@sok.fi